Miasta ponad 20 tys. mieszkańców muszą opracować plany klimatyczne - projekt rządu

2023-12-07 00:10:15(ost. akt: 2023-12-07 00:14:37)

Autor zdjęcia: PAP

Miasta o liczbie mieszkańców równej lub powyżej 20 tys. zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) - wynika z projektu, o którym poinformowano w środę w wykazie prac legislacyjnych rządu. Do działań adaptacyjnych zobowiązane będą też samorządy województw.
Miasta o liczbie mieszkańców równej lub powyżej 20 tys. zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) - wynika z projektu, o którym poinformowano w środę w wykazie prac legislacyjnych rządu. Do działań adaptacyjnych zobowiązane będą też samorządy województw.

W środę w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Odpowiedzialnym za opracowanie nowych rozwiązań prawnych jest resort klimatu i środowiska.

Jak przekazano w informacji zamieszczonej w wykazie jednym z proponowanych rozwiązań jest to, by miasta o liczbie mieszkańców równej lub powyżej 20 tys. zostały zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). "Dodatkowo wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" - dodano.

Projekt przewiduje, że w studium uwarunkowań trzeba będzie uwzględnić uwarunkowania wynikające z analizy ryzyka klimatycznego, zawartej w MPA. Ponadto wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie zawierał charakterystykę inwestycji, w tym określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, w tym na podatność na zmiany klimatu. Dodano, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określi warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie ochrony środowiska, w tym zmniejszenie podatności na zmiany klimatu, zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

"Ogólnym efektem wprowadzanych zmian będzie zmniejszenie wrażliwości oraz wzrost odporności miast, a także uniknięcie niekorzystnych skutków zmian klimatu, w tym możliwych strat. Efektem zmian będzie również wzrost powierzchni obszarów zieleni, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, które pełnią istotne funkcje adaptacyjne, ale także przyrodnicze, społeczne i gospodarcze, przyczyniając się do wzrostu komfortu życia ludzi. Efektem zmian będzie również przeciwdziałanie i zapobieganie zjawisku suszy oraz powodzi" - przekonuje się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska ma pozwolić również na uwzględnianie kwestii adaptacji do zmian klimatu w polityce rozwoju województwa. Samorząd województwa zostanie zobowiązany do tworzenia "warunków dla prowadzenia działań na rzecz ochrony klimatu oraz działań adaptacyjnych, zmniejszających podatność na zmiany klimatu".

Zmiana przepisów ma dotyczyć również realizacji budżetu obywatelskiego poprzez obowiązek wyodrębnienia z tego budżetu puli środków, która będzie dedykowana realizacji projektów związanych z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Chodzi np. o inwestycje mające zwiększać powierzchnie biologicznie czynne.

W wykazie poinformowano, że nowela doprecyzuje również przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ws. zakresu i elementów niezbędnych dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w obszarze dotyczącym analiz klimatycznych (analiza podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu).

Nowe przepisy mają też uwzględnić komponent klimatyczno-środowiskowy m.in. w strategiach rozwoju gmin, województwa i kraju.

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wykazie, projektowana nowelizacja zliberalizuje przepisy dotyczące budowy zbiorników bezodpływowych na wody opadowe i roztopowe. Zgodnie z propozycją budowa zbiorników o pojemności do 5 m sześc. nie będzie wymagała decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. Zgłosić z kolei trzeba będzie budowę zbiorników o pojemności od 5 do 15 m sześc. Jeśli chodzi o zbiorniki odpływowe na wody opadowe i roztopowe, to ich budowa - bez względu na pojemność - będzie wymagała jak obecnie uzyskania pozwolenia na budowę.

W wykazie poinformowano ponadto, że projektowane przepisy mają też usprawnić realizację programów "Czyste Powietrze" i "Stop Smog". Zgodnie z oczekiwaniem sejmików województw, wydłużony zostanie też termin opracowania przez zarząd województwa projektu aktualizacji programu ochrony powietrza z 3 na 4 lata.

Projektowana nowelizacja wprowadzi też zmiany w przyjętym harmonogramie realizacji zadań w związku z organizacją Centralnego Azylu dla Zwierząt. "Zmiany polegają na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2022 (brak wydatkowania środków) oraz 2023 i 2024 r., oraz zwiększeniu limitu wydatków w latach 2025-2031" - dodano.

red./PAP