Zostań strażnikiem sprawiedliwości

2024-07-10 12:02:19(ost. akt: 2024-07-10 11:05:00)
zdj. ilustracyjne

zdj. ilustracyjne

Autor zdjęcia: PAP

Do 30 sierpnia br. trwa nabór kandydatów na ławników w kadencji 2024 – 2027. Sądy powszechne na terenie Warszawy potrzebują łącznie 377 ławników.
Ławnikami mogą zostać osoby z obywatelstwem polskim, korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym charakterze, które są w wieku 30-70 lat, są zatrudnione, prowadzą działalność gospodarczą lub mieszkają w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Powinny być to osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ze względu na stan zdrowia są zdolne do pełnienia obowiązków ławnika. W przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy dodatkowo powinny wykazać się szczególną znajomością praw pracowniczych.

Kto nie może być ławnikiem?


Ławnikiem nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, a także wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie mogą być nimi również funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa, a także radni dzielnic m.st. Warszawy.

Jak się zgłosić?


Zgłoszenia należy kierować do Rady m.st. Warszawy (która z mocy ustawy prowadzi nabór), a kandydatów zgłaszają:

· prezesi właściwych sądów,

· stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

· co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Warszawy.

Wymagane dokumenty

Do karty zgłoszenia należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2022, poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);

do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;

· do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2024 r.:

· za pośrednictwem poczty wysłanej na adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Rady m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (z dopiskiem na kopercie: „zgłoszenie kandydata na ławnika sądowego”). Decyduje data wpływu do Urzędu m.st. Warszawy;

· bezpośrednio w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. 2009, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Które sądy potrzebują ławników?

1. Sąd Okręgowy w Warszawie: 100 ławników,

2. Sąd Okręgowy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 14 ławników,

3. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa: 8 ławników,

4. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia: 3 ławników,

5. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 38 ławników,

6. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli: 7 ławników,

7. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza: 8 ławników,

8. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 20 ławników,

9. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy: 3 ławników,

10. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 70 ławników,

11. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga: 63 ławników,

12. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 9 ławników,

13. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe: 9 ławników,

14. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 19 ławników,

15. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ: 4 ławników,

16. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 2 ławników.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 443-05-84, 443-05-99, 443-05-96, 443-05-97, 443-05-80.


źródło: UM Warszawa


bm