Projekt: cudzoziemcy będą mogli wnioskować online o zezwolenie na pobyt

2024-02-09 23:35:10(ost. akt: 2024-02-09 23:37:11)

Autor zdjęcia: Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Umożliwienie cudzoziemcom składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt drogą elektroniczną zakłada projekt, który w piątek opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zmiana ma m.in. odciążyć urzędy wojewódzkie i przyspieszyć procedowanie wniosków.
Umożliwienie cudzoziemcom składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt drogą elektroniczną zakłada projekt, który w piątek opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zmiana ma m.in. odciążyć urzędy wojewódzkie i przyspieszyć procedowanie wniosków.

Mowa o nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, którą w czwartek na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przy okazji omawiania najpilniejszych projektów, zapowiedział wiceszef MSWiA prof. Maciej Duszczyk.

Jak zaznaczył, chodzi m.in. o wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy z 2009 r.

"Ta dyrektywa z 2009 niespecjalnie się sprawdziła. Dlatego jest ta nowelizacja, żeby wygrywać konkurencję z takimi państwami jak Australia, Kanada, Stany Zjednoczone. Unia Europejska musi podjąć ten element konkurencyjności" - ocenił Duszczyk.

Kolejną zmianą, którą zakłada projekt noweli jest zmiana sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Chodzi o umożliwienie cudzoziemcom składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw. Ma to przyspieszyć procedowanie wniosków cudzoziemców i tym samym odciążyć urzędy wojewódzkie.

"Dzisiaj mamy duży problem w urzędach wojewódzkich, które są zapchane, są bardzo długie kolejki, chcemy to bardzo mocno przyspieszyć. To jeszcze jest pomysł z poprzedniego rządu, my to oczywiście będziemy kontynuować, bo widzimy absolutną zasadność tego, żeby te kolejki jak najszybciej rozładować" - zwracał uwagę Maciej Duszczyk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o legalizację pobytu przez cudzoziemca może zostać złożony wyłącznie na urzędowym formularzu w formie papierowej, osobiście w siedzibie urzędu wojewódzkiego. Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście, wojewoda jest obowiązany wzywać cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w urzędzie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jak podkreślili autorzy projektu, możliwość składania wniosków drogą elektroniczną - obok chęci przyspieszenia procedur - jest także odpowiedzią na naturalnie zachodzące zmiany zachowań osób ubiegających się o legalizację pobytu w Polsce.

Moduł Obsługi Spraw, za którego pośrednictwem cudzoziemcy będą mogli składać wnioski będzie prowadzony przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w systemie teleinformatycznym. Prawo dostępu do modułu będzie przysługiwało także osobom, które mogą złożyć wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca, osoby ubezwłasnowolnionej lub osoby małoletniej bez opieki. Dostęp do modułu uzyskają także wojewodowie w celu prowadzenia postępowań. Wprowadzenie możliwości składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt drogą elektroniczną nie oznacza jednak, że cudzoziemiec nie będzie musiał stawić się w urzędzie. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia pobytowego cudzoziemiec będzie bowiem dołączał podczas osobistego stawiennictwa.

"Wówczas będą również pobierane od cudzoziemca odciski linii papilarnych oraz wzór podpisu. Zachowanie elementu osobistego stawiennictwa podyktowane jest przede wszystkim względami bezpieczeństwa migracyjnego. Wojewoda jako organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia jednego z zezwoleń pobytowych jest obowiązany czuwać nad tym, aby tożsamość osoby ubiegającej się o udzielenie tego zezwolenia została możliwie najlepiej zidentyfikowana" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Projekt zakłada również wprowadzenie rozwiązań w zakresie organizowania lub koordynowania przez Agencję Frontex operacji i interwencji powrotowych na terytorium Polski. Dotyczy to cudzoziemców, którzy nie uzyskali prawa do pobytu w państwach członkowskich UE. Dodatkowe uprawnienia Frontexu mają przyczynić się do tego, aby te osoby szybciej powracały do swoich krajów.

Projekt przewiduje także wprowadzenie instytucji pouczenia cudzoziemca o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium państwa, do którego udaje się wykonując decyzję nakazującą powrót i w konsekwencji utworzenie rejestru takich pouczeń.

W projekcie znalazła się również propozycja wydłużenia okresu ważności dokumentów wydawanych beneficjentom ochrony międzynarodowej. Chodzi o cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP.

red./PAP