W co zainwestowała gmina Warka w 2023 roku?

2024-02-08 09:00:46(ost. akt: 2024-02-08 09:15:58)

Autor zdjęcia: UG

Warka może pochwalić się wieloma ważnymi inwestycjami w mijającym roku. W 2024 też nie zamierza zwalniać tempa!
Rok 2023 to bardzo dobry rok dla gminy Warka, w którym mimo nadal utrzymującej się wysokiej inflacji, udało się podtrzymać dobrą tendencję ostatnich lat w zakresie inwestycji i aktywizacji mieszkańców, a także zrealizować wiele wyczekiwanych i ważnych zadań.

Dobra współpraca z samorządami różnego szczebla oraz administracją rządową spowodowała, że na terenie całej gminy realizowano kolejne kluczowe inwestycje, na które pozyskano znaczące środki finansowe z zewnątrz. Z uchwalonego na 2024 r. budżetu gminy wynika, że w tym roku gmina Warka nie zwolni tempa w zakresie realizacji inwestycji.


INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT

Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Samorządem Powiatu Grójeckiego zaowocowała w tym roku zakończeniem lub realizacją kolejnych niezwykle ważnych inwestycji na terenie Gminy Warka.

1. Remont drogi wojewódzkiej nr 731

Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Burmistrzem Warki a Samorządem Województwa Mazowieckiego na terenie gminy Warka zostały wyremontowane kolejne odcinki drogi wojewódzkiej na długości od miejscowości Dębnowola do marketu Lidl w Warce. Łączna długość remontowanych odcinków to ok. 6 km za kwotę ok. 8,7 mln zł. W ramach inwestycji wykonano zjazdy, przeprowadzono roboty mielioracyjne, utwardzono pobocza, położono nową nawierzchnię bitumiczną.


2. Budowa chodnika przy ul. Grójeckiej w Warce

Wzdłuż ulicy Grójeckiej został wybudowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich chodnik wraz ze ścieżką pieszo-rowerową o długości 355 mb. Wartość inwestycji: 628.919,79 zł.


3. Modernizacja drogi powiatowej w Michałowie Górnym

Na odcinku 275 mb położono warstwę bitumiczną, a pobocza wykonano z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 262.817,20 zł. Zadanie finansowane ze środków powiatu i gminy w podziale 50/50.


4. Remont drogi powiatowej w Michałowie Górnym – odcinek 2

Na odcinku o długości: 250 mb położono warstwę bitumiczną, a pobocza wykonano z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 170.656,00 zł. Zadanie finansowane ze środków powiatu i gminy w podziale 50/50.


5. Modernizacja drogi powiatowej w Przylocie

Na odcinku 245 mb. położono warstwę bitumiczną, a pobocza wykonano z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 219.845,86 zł. Zadanie finansowane ze środków powiatu i gminy w podziale 50/50.


6. Modernizacja drogi powiatowej Klonowa Wola – Stara Warka

Na trzech odcinkach położono warstwę bitumiczną, a pobocza wykonano z kruszywa łamanego. Remont jezdni objął łącznie odcinek o długości ok. 1.800 mb. Wartość zadania: 1.270.877,80 zł. Zadanie finansowane ze środków powiatu i gminy w podziale 50/50.

7. Przebudowa drogi powiatowej Grażyna – Stara Warka

Na odcinku 1125 mb została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna, której krawędzie zabezpieczono kruszywem. Wartość zadania: 1.116.301,05 zł. Na ww. zadanie Starostwo Powiatowe w Grójcu pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 210.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane przez gminę Warka.


8. Przebudowa dróg powiatowych w Gąskach i Dębnowoli

W Gąskach na odcinku ok. 750 mb, a w Dębnowoli na odcinku ok. 840 mb wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego. Wartość zadania: 1.071.802,40 zł. Zadanie wykonywane jest wspólnie przez Powiat Grójecki i Gminę Warka.


9. Przebudowa ul. Łąkowej w Warce

Na odcinku 385 mb wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego. Wartość zadania: 153.327,50 zł.


10. Przebudowa dróg w mieście Warka – ulice: Św. Ducha, Krawczyka, Szwedzka, Letnia, Willowa, Słoneczna, Jarzębskiego, Księżycowa, Miła, Marcinowskiego, Okulickiego, Wiosenna, Kwiatowa, Matlakowskiego.

W ramach zadania wykonano remont na ulicach wymienionych w tytule zadania. Na ww. ulicach wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. Wybudowano chodniki, pobocza, zieleńce, a także znaki poziome i pionowe. Na ul. Krawczyka wymieniono wodociąg, a na osiedlu Winiary na wnioski mieszkańców wymieniono przyłącza wodociągowe. Zadanie zrealizowała firma PRID z Grójca, zaś prace wodociągowe wykonał Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Warce.

Gmina Warka pozyskała na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych środki w wysokości 5.000.000,00 zł. Wartość robót budowlanych z uwzględnieniem robót dodatkowych zrealizowanych na wnioski mieszkańców to ok. 6.300.000,00 mln zł.
11. Przebudowa ul. Wołodyjowskiego w Warce

W ramach zadania powstała jezdnia bitumiczna z obustronnymi chodnikami, wybudowano oświetlenie uliczne, powstały chodniki oraz zjazdy, wykonano kanalizację deszczową.

Wartość umowy: 1.899.815,82 zł. Na ww. inwestycję gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości: 1.223.906,24 zł.


12. Przebudowa odcinka ul. Księcia Bolesława w Warce

W ramach zadania wyremontowano chodnik a także wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych. Wartość zadania: 102.837,25 zł.


13. Przebudowa ul. Baczyńskiego w Warce

Wykonana została nawierzchnia z kostki betonowej. Wartość zadania: 149.049,56 zł.


14. Zagospodarowanie działek nr 1953/14 i 1953/16 w Warce

Wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych i kostki betonowej o pow. 495 m2. Wartość zadania: 163.336,13 zł.


15. Przebudowa drogi gminnej w Pilicy

Wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na długości 323 mb. Wartość zadania: 159.887,02 zł.


16. Przebudowa drogi gminnej w Piasecznie

Wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego na długości 380 mb. Wartość zadania: 159.678,60 zł.


17. Przebudowa drogi gminnej między Starą Warką a sołectwem Winiary

Na odcinku 488 mb położono nową nawierzchnię bitumiczną oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 159.675,65 zł.18. Remont drogi gminnej w Brzezinkach

Wykonana została nawierzchnia z destruktu asfaltowego na długości 417 mb. Wartość zadania: 49.895,90 zł.


19. Przebudowa drogi gminnej w Gąskach

Wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego na długości 470 mb. Wartość zadania: 159.677,80 zł.


20. Remont drogi gminnej w Murowance

Wykonana została nawierzchnia z kruszywa łamnego na długości 674 mb. Wartość zadania: 222.120,78 zł, zadanie zrealizowane wspólnie z Lasami Państwowymi w podziale 50/50.


21. Remont drogi gminnej w Hornigach

Na odcinku 325 mb została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego. Reazlizację zadania rozpoczęto jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to wykonano podbudowę pod drogę. Wartość całkowita zadania: 185.205,73 zł.


22. Przebudowa drogi gminnej w Palczew Parcela

Wykonana została nawierzchnia z destruktu asfaltowego na długości 394 mb. Wartość zadania: 49.709,69 zł.

23. Modernizacja drogi gminnej Wrociszew – Opożdżew

W ramach zadania na odcinku 948 mb została położona nowa nawierzchnia bitumiczna oraz wykonano pobocza z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 649.061,56 zł. Gmina otrzymała na realizację zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dofinansowanie w wysokości 240.000,00 zł.


24. Przebudowa drogi gminnej w Grzegorzewicach

Wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego na długości 341 mb. Wartość zadania: 159.755,71 zł.


25. Budowa chodnika do dworca PKP

Został wybudowany chodnik, stanowiący dojście do przystanku PKP między ul. Grójecką a dworcem PKP.


26. Zagospodarowanie terenu na cele zatoki postojowej w miejscowości Podgórzyce

Utwardzono teren służący jako zatoka postojowa do postoju pojazdów, które korzystają z ujęcia wody. Wartość robót: 24.801,86 zł. Gmina Warka pozyskała na ten cel dotację z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w wysokości 10.000,00 zł.


27. Utwardzanie dróg gminnych kruszywem i kruszonym betonem oraz ich utrzymanie

Ilość kruszywa – 7.327 ton, wartość – 818.076,69 zł. Utrzymanie dróg gminnych (praca koparki, transport materiałów) – wartość zadania: 36.635,53 zł


28. Remonty nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warki wraz z utrzymaniem znaków pionowych i poziomych oraz utrzymaniem zimowym

Wartość zadania zgodnie z porozumieniem z Powiatem Grójeckim: 180.000,00 zł.


29. Remonty ulic gminnych asfaltowych na terenie miasta i gminy

Remonty cząstkowe ulic gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy. Wartość zadania: 420.524,00 zł.


Inwestycje w trakcie realizacji

30-36. Przebudowa i rozbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Warka – projekt

Gmina Warka podpisała porozumienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy odcinków dróg wojewódzkich. Dokumentacja została zatwierdzona w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Koszt opracowania dokumentacji: 132.495,60 zł.

30. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w Laskach

Modernizacja drogi poprzez wybudowanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników.


31. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Grzegorzewicach

Przedłużenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową oświetlenia.


32. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Lechanicach

Przebudowa istniejących dojść do przystanków.


33. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Bończy

Przebudowa istniejących dojść do przystanków.


34. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Palczewie

Przebudowa istniejących dojść do przystanków.


35. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Michałowie Parceli

Przebudowa istniejących dojść do przystanków.


36. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w Brankowie

Przebudowa istniejących dojść do przystanków.


37. Budowa parkingu przy SPZOZ w Warce wraz z wiatą na panele fotowoltaiczne

Przygotowany został projekt budowy nowego parkingu przy SPZOZ wraz z budową wiat na panele fotowoltaiczne.

38. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 – ul. Nowy Zjazd w Warce – projekt

Wykonawca opracował koncepcję na rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku 840 mb. Koszt opracowania dokumentacji technicznej: 102.090,00 zł.


39. Budowa ronda na ul. Nowy Zjazd w Warce – projekt

Skrzyżowanie typu rondo powstanie na odcinku łączącym ul. Nowy Zjazd z ul. Mostową oraz ul. Powstańców 1863 r. Koszt opracowania dokumentacji projektowej: 92.250,00 zł.


40. Przebudowa ul. Kolejowej w Warce (etap II – od zlikwidowanego przejazdu do Dworca PKP)

Prace brukarskie zostały ukończone, trwają prace związane z budową jezdni. Postawiono nowe stylowe latarnie uliczne. Gmina Warka pozyskała na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (III edycja) środki w wysokości 2.000.000,00 zł. Wartość zadania to: 2.915.000,00 zł.


41. Przebudowa ulic: Nowy Świat, Spółdzielczej i ulicy Kolejowej w Warce (etap I – od Dworca PKP do ul. Piwnej)

Na ul. Nowy Świat i ul. Spółdzielczej wykonano już nową nawierzchnię jezdni oraz prace brukarskie, obecnie trwają prace związane z wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego, postawiono nowe stylowe latarnie uliczne. Trwają intensywne prace remontowe na ul. Kolejowej. Gmina Warka pozyskała na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (II edycja) środki w wysokości 5.000.000,00 zł. Wartość zadania to: 5.342.824,80 zł.


42. Przebudowa ul. Farnej w Warce

W ostatnim czasie została podpisana umowa na realizację zadania. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 466.786,48 zł. Wartość umowy: 639.066,80 zł

43. Remont ul. Orzeszkowej w Warce

Wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na długości 200 mb. Wartość zadania: 159.358,80 zł.


44. Przebudowa ul. Baśnowej w Warce – projekt

Trwa opracowywanie projektu, który obejmie przebudowę ul. Baśniowej, Rubinowej i Szafirowej.

45. Remont drogi w Brankowie (działka 108 i 109)

Na odcinku 414 mb zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki mienralno-bitumicznej oraz pobocza z kruszywa łamanego.

46. Remont drogi w Palczewie Parceli

Na odcinku 675 mb zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki mienralno-bitumicznej oraz pobocza z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 159.715,66 zł. Zadanie zostanie wykonane przy wsparciu mieszkańców.

47. Remont drogi w Konarach

Rozpoczęta inwestycja będzie realizowana w 2024 r.

48. Przebudowa drogi gminnej w Michałowie Dolnym

Wykonana zostanie nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obustronne pobocza z kruszywa naturalnego na długości 312,5 mb. Wartość zadania: 129.694,79 zł.

49. Remont drogi gminnej Piaseczno-Kalina

Remont prowadzony jest na odcinku około 250 m poprzez położenie nowej warstwy bitumicznej i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wartość zadania: 159.467,90 zł.

50. Remont drogi gminnej w Hornigach

Rozpoczęta inwestycja realizowana będzie w 2024 r. z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 680.154,91 zł.

51. Remont drogi w Michałowie Górnym

Rozpoczęta inwestycja będzie realizowana w 2024 r.